Terms
and Conditions

Disclaimer

Door inschrijving van deze dienst en door te antwoorden met het keywoord: OK, en door het bericht te verzenden vanaf uw mobiele telefoon, erkent u dat u een abonnement op onze service afsluit. Alle inhoud is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U betaalt 5 euro per week. Fumblo is een dienst voor mobiele content bestaande uit ringtones, wallpapers en games. Iedere week ontvangt de gebruiker credits gebruikt kunnen worden om de leukste content te downloaden in de portal. U kunt stoppen met deze service op elk moment u uit te schrijven op www.payinfo.nl . U moet de eigenaar van dit apparaat zijn en minstens achttien jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of voogd. Fumblo is niet aangesloten bij, gesponsord door of goedgekeurd door een van de genoemde producten of retailers. Handelsmerken, dienstmerken, logo's, (inclusief, zonder beperking, de individuele namen van producten en retailers) zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Republic Response B.V. Smederijstraat 2 4814DB Breda Kvk: 50534149, VAT: 822795589B01


1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden hieronder vermeld ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en transacties onder (digitale) diensten die worden aangeboden (online) door Fumblo via het netwerk van een aanbieder van mobiele communicatie ("Operator") wie de eindgebruiker een abonnement ("Mobiel-abonnement") of een Prepaid-overeenkomst, ongeacht of deze diensten nader worden beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De (digitale) diensten die (online) door Fumblo kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) spellen, tekstberichten, geluids-en / of beeldbestanden en / of gelijksoortige diensten, ("Fumblo Services") die via het netwerk van de Operator onder meer door Short Message Services ("SMS"), General Packet Radio Services ("GPRS"), Third Generation Services ("3G"), WAP of andere middelen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fumblo voor de specifieke overeenkomst.


2 Levering Fumblo dienst

2.1 De eindgebruiker vraagt de Fumblo dienst (en) van Fumblo. Deze worden geleverd door Fumblo en het netwerk van de Operator aan de eindgebruiker.


Algemene voorwaarden

3.1 Na betaling via het betaalscherm op de telefoon ontvangt de abonnee een bevestigingsbericht van de succesvolle inschrijving voor deze dienst.

3.2 Dit is een doorlopend abonnement, zal de abonnee een geregistreerde abonnee blijven totdat hij / zij zich uitschrijft.

3.3 De abonnee moet minstens 18 jaar oud. Als u niet de persoon bent die verantwoordelijk is voor het betalen van de mobiele telefoonrekening of jonger bent dan 18 jaar, vraag dan om toestemming van de betaler van de mobiele telefoonrekening, ouders, voogd, werkgevers, alvorens in te schrijven en / of deel te nemen aan de dienst. Door in te schrijven en / of deelname aan de dienst, veronderstelt Fumblo dat de abonnee de benodigde toestemming heeft verkregen van de betaler van de mobiele telefoonrekening, voogd of ouders.

3.4 De kosten voor het gebruik van de Fumblo service zijn 5 euro per week

3.5 Een abonnee kan zich uitschrijven door zich af te melden op de website www.payinfo.nl . Voor de exacte details, controleer de F.A.Q. op de website. Een andere manier om af te melden is om onze klantendienst te contacteren, telefonisch of per e-mail. Vermeld altijd het mobiele telefoonnummer. De contactgegevens zijn te vinden op de website in "Contact".


4 Hoe het werkt

4.1 U schrijft zich in voor de dienst van Fumblo via uw telefoon.

4.2 Na inschrijving bij Fumblo ontvangt u een bevestigingsbericht over de succesvolle registratie. Vervolgens zal de eerste link naar de inhoud worden verzonden. Fumblo klanten ingeschreven via Internet ontvangen een bericht dat ze eerst moeten bevestigen. Na een succesvolle bevestiging wordt de eerste inhoud toegezonden aan abonnees. (De bevestigingsberichten zijn gratis).


5 Prijzen

5.1 Aanbiedingen of prijsopgaven vermeld in advertenties of op www.fumblo.com ("Website") zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt aangegeven.

5.2 Voor de inschrijving krijgt de abonnee een gratis bericht met een korte beschrijving van de service en de kosten voor elk bericht. Daarna wordt voor ieder ontvangen of verzonden bericht een vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van het type bericht en / of betaalmethode. Op alle berichtjes verstuurd en ontvangen de standaard kosten voor het verzenden van tekst berichten, zoals aangegeven door de operators, van toepassing zijn. De tarieven en betaalmethode voor het gebruik van de dienst in een bepaald land is te vinden onder FAQ. De abonnee zal betalen voor elk ontvangen bericht en soms extra kosten voor elk verzonden bericht. Voorts kan een eenmalige contributie van toepassing zijn. De tarieven voor het gebruik van de dienst zijn te vinden op deze website onder 'producten en prijzen'.

5.3 Op deze website zijn de kosten te vinden voor de aangeboden abonnementen. In het geval van een gewoon abonnement worden de kosten gedebiteerd bij de abonnee door de Operator, in het geval van een prepaid abonnement, kosten in mindering gebracht op de kredietwaardigheid van de abonnee balans. De abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor het afschrijven, en verbindt zich ertoe om volledige betaling voor de kosten die het gevolg zijn van het abonnement op Fumblo service. Met wederzijds goedvinden is het bovendien mogelijk om de betaling van de kosten door alternatieve middelen te voldoen (bijvoorbeeld creditcard).

5.4 Fumblo is te allen tijde gerechtigd om alle kosten na een aankondiging op de website te wijzigen. Bestaande abonnees ontvangen een aankondiging via sms twee weken van tevoren voor de prijswijziging. Wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard indien de abonnees blijven gebruiken of een abonnement op Fumblo diensten na de datum waarop de prijswijziging moet worden uitgevoerd.


6 Beëindiging van de dienst

6.1 Beëindiging van de Fumblo Dienst kan plaatsvinden uitsluitend zoals vermeld op de Website.

6.2 De Fumblo dienst wordt geacht enkel te worden beëindigd zodra de abonnee bevestigingsbericht van de beëindiging heeft ontvangen per SMS. De beëindiging door middel van het bevestigingsbericht kan in rekening worden gebracht en de kosten zijn niet hoger dan de werkelijke kosten van het bericht. Fumblo kan onmiddellijk een eind maken aan alle Fumblo diensten aan een abonnee indien (a) de abonnee niet de kosten heeft betaald binnen de termijn vermeld in mobiele abonnee-abonnement met de Operator, of (b) Fumblo (i) heeft veroorzaakt om te geloven dat de abonnee handelen of heeft gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Game Algemene Voorwaarden of (ii) wordt uitdrukkelijk verzoek van de exploitant om dit te doen of (c) enige wet, verordeningen, richtlijnen of overheidsmaatregelen maakt het geheel of een deel van de Fumblo dienst onwettig is of onpraktisch, of (d) de abonnee het gebruik van de Fumblo dienst schaadt of dreigt te schaden van de integriteit of de functionaliteit van het Fumblo netwerk op een manier.

6.3 Fumblo aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de abonnee en / of derden als gevolg van beëindiging of annulering van de Fumblo Dienst (en).


7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 U bent op de hoogte en stemt ermee in dat de inhoud en de software gebruikt in verband met de Service, hierna aan te duiden als de Software, vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door geldige en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld zijn, alle rechten, titels en belangen in en van de intellectuele eigendom, eigendomsrechten of andere rechten in verband met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met een van de Service ( "Intellectuele eigendomsrechten") eigendom van de Aanbieder of zijn licentiegevers, en gaat u ermee akkoord om geen claim van belang in of eigendom van dergelijke intellectuele eigendomsrechten in te dienen. U erkent dat er geen titel aan de intellectuele eigendom wordt overgedragen aan u, en dat u geen enkel recht verkrijgt, expliciet of impliciet, in de Dienst, anders dan de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden. "Intellectuele eigendomsrechten" betekennen alle rechten op grond van het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en alle andere eigendomsrechten, en alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen of herstellen daarvan, die nu of later van kracht zijn en effect hebben over de hele wereld. U erkent dat alle merken die op de Software en Sites staan eigendom zijn provider, of de respectieve eigenaren van die merken, en worden beschermd door nationale en internationale handelsmerk en auteursrecht. Elk gebruik van een van de merken die op de Software en Sites staan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder of de eigenaar van het merk, in voorkomend geval, is strikt verboden. 'Fumblo' is een handelsmerk van de Aanbieder. Voorts bent u zich bewust zijn van en die gegevens in advertenties van adverteerders en / of sponsors of informatie die aan u via de Service instemmen is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken, merknamen, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. U garandeert dat u niets zult wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, leasen, lenen, uitlenen, verkopen, distribueren, creëren of genereren inhoud of producten geheel of gedeeltelijk afgeleid van de Service of de Software, behalve in het geval dat de Aanbieder u hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven om dit te doen. Aanbieder verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-licentie voor en toestemming om de Software te installeren en de content te downloaden, aan de werkende code van de Software te gebruiken om te gebruiken de Dienst op een aangewezen compatibele mobiele apparaat uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en om de Software en de Sites uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zolang je niet kopiëren, wijzigen of te wijzigen Software, broncodes of inhoud, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, over te dragen, te distribueren, te verkopen, door te verkopen, een product of dienst of inhoud uit deze te creëren, aan reverse engineering of reverse assembly, of anderszins te proberen de broncode te achterhalen (of derden toestaan dat te doen) , gebruiken of beschikbaar maken van de Software en de inhoud, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden en op voorwaarde dat u geen rechten met betrekking tot de inhoud, de Software en de intellectuele eigendomsrechten te verkopen, of codeert, of daarvan sub licenties voor degenen, bezwaren met zekerheidsrechten of andere wijze overdraagt. U garandeert dat u niet de inhoud, de Software en intellectuele eigendomsrechten te wijzigen op enigerlei wijze of de gewijzigde versies van de Software en intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) om ongeautoriseerde toegang tot de Service. U garandeert dat u alleen de interface die door de Aanbieder te gebruiken om toegang tot de Dienst. Aanbieder verleent hierbij toestemming om slechts een kopie van de informatie op de apparatuur die u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Dienst te maken en te gebruiken en weer te geven van de kopie van de geregistreerde gegevens bij die apparatuur voor privé-doeleinden.


8 Aansprakelijkheid afstand

8.1 De aanbieder, haar bestuurders, directeuren, werknemers, leveranciers, vertegenwoordigers en agenten ("het verstrekken van partijen") aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door enig gebruik dat u maakt van de dienst, de inhoud, de software en sites. U begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

8.2 De diensten, inhoud, software en sites worden aangeboden op een "as is" basis en een "as available" basis, zonder vorm van garantie. Voor zover en voor zover het wettelijk is toegestaan zien de verstrekkende partijen uitdrukkelijk af van iedere vorm van aansprakelijkheid; expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de diensten, inhoud, software en de sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garantie van het eigendomsrecht, de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van eigendomsrechten;

8.3 De verstrekkende partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de naleving van de diensten, inhoud, software en de sites. De verstrekkende partijen kunnen niet garanderen dat de diensten, inhoud, software aan uw verwachtingen zal voldoen of dat de dienst, op voorwaarde dat de inhoud, de software en sites niet zal worden onderbroken of vrij is van fouten;

8.4 Aanbevelingen of informatie die u mondeling kan ontvangen, schriftelijk of via onze diensten, creëren geen enkele garantie die niet expliciet is opgenomen in de huidige algemene voorwaarden. U moet niet vertrouwen op die informatie of aan die aanbevelingen;

8.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat u aan het downloaden en / of gebruik van de dienst, de inhoud, software en sites op uw eigen wil en op eigen risico is en dat u de enige aansprakelijke partij ben voor enige schade aan uw computersysteem, mobiele telefoon of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of het gebruik van de inhoud, software en deze sites;


9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 In geen geval, met inbegrip van nalatigheid, zullen de verstrekkende partijen aansprakelijk zijn voor enige schade jegens u of een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijkomende, bijzondere, morele, aanvullende, wettelijke aansprakelijkheid of gevolgschade ( waaronder begrepen schade ten gevolge van het verlies van commerciële inkomsten, onderbreking van de activiteiten, verlies van bedrijfsinformatie, enz.) Als gevolg van het gebruik, misbruik of onvermogen om de dienst, de inhoud, software en sites gebruiken, zal, ook in het geval de bevoegde vertegenwoordiger, de provider in kennis worden gesteld van de mogelijkheid dat de schade zou kunnen optreden (met inbegrip van schade die door derden). Beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende schade of gevolgschade is niet toegestaan, zodat de bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal de verstrekkende partij aansprakelijkheid zijn voor uw schade, verlies en rechtsvorderingen (uit een overeenkomst of van een onrechtmatige daad [met inbegrip van nalatigheid] of anderszins) indien dit het bedrag overschrijdt dat u hebt betaald in te schrijven voor de dienst, de content, de software en de sites.


10 Verwerking van gegevens

10.1 Om Fumblo Services te leveren aan de abonnees, Fumblo verzamelt en gebruikt (dat wil zeggen: verzamelt, bewaart, raadpleegt, verstrekt aan derden, organiseert en links samen) bepaalde persoonlijke en verkeersgegevens van de abonnees.

10.2 Fumblo verwerken de gegevens van de abonnees uitsluitend zoals beschreven in haar privacy statement, die kunnen worden bekeken en gedownload van de website. Te allen tijde, zal Fumblo informatie van inschrijvers verwerken in volledige overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet -en regelgeving.

10.3 Fumblo behoudt zich het recht voor om het gsm-nummer en e-mailadres van de abonnees te gebruiken voor promotionele doeleinden.


11 Juridische keuze

11.1 Het gebruik van de Fumblo Services, de Overeenkomst en de Website zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de campagne plaatsvindt. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaart, komen de partijen niettemin overeen dat de Algemene Voorwaarden leidend zijn. De Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

11.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het land waar de campagne plaatsvindt


12 Slotbepaling

12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar om te bekijken op Fumblo.com, en een kopie zal kosteloos worden verstrekt op aanvraag.

12.2 Fumblo behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door de aangepaste voorwaarden op de Fumblo website te plaatsen worden de bonnees op de hoogte gesteld van wijzigingen. Wijzigingen op deze manier wordt geacht te zijn aanvaard indien de abonnees de dienst blijven gebruiken.

12.3 Fumblo behoudt zich het recht voor om een item te vervangen door gelijkwaardig vervangend waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

12.4 Neem contact op Fumblo via XXXXX@fumblo.com of u kunt bellen XXXXXXXXXXXX (gratis).